שירותים - תחומי פעילות והתמחות
   
בדיקות כדאיות כלכליות
 
כניסה להשקעות בפרויקטים חדשים
השקעה בהרחבת קווי יצור
הוספת תחומי פעילות ומוצרים
רכישת תחומי פעילות קיימים
 
 
הערכות שווי לחברות ועסקים
 
רכישת חברות והפרטת חברות
מכירת חברות בחלקן או במלואן
(עסקאות בין בעלי עניין (מול רשות ני"ע
הנפקות פרטיות וציבוריות
הערכות שווי לצרכי מס הכנסה


תוכניות עסקיות לחברות ופרויקטים
 
לצרכי גיוסי הון
לצורך צירופי שותפים
להבראת עסקים וחברות
לפרויקטים בשלבי הקמה
לפרויקטים בתחומי טכנולוגיה מתקדמת
 
חוות דעת לבתי משפט
 
אומדני נזקים כלכליים מסוגים שונים
חוות דעת לגבי שווי חברות
חוות דעת הכוללות תחשיבים פיננסיים
 
 
 
ייעוץ שוטף וליווי עסקי- פיננסי
 
בנייה, יעוץ ולווי בתוכניות הבראה עסקיות
ליווי עסקי-פיננסי שוטף
פיתוח והקמת מערכות תקציב ובקרה
הכנת תחשיבי רווחיות וניתוחים תמחיריים
 
 
גיוסי הון , רכישות ומיזוגים
 
הכנת חברות לגיוסי הון
הכנת מתארים עסקיים להצגת החברות
איתור וגיוס משקיעים ומקורות הוניים
בחינת כדאיות למיזוגים והערכת השווי היחסי
"DUE DILIGENCE "בדיקות
 
ייעוץ בתחומי מימון, אשראים ובנקים
 
קביעת מבנה הון אופטימלי
בחינת כדאיות היקפי וצורות המימון
איתור מקורות מימון חליפיים
סיוע בניהול מו"מ עם מוסדות פיננסיים
 
 
פיתוח עסקי ואבחון אסטרטגי
 
גיבוש תוכניות עסקיות- אסטרטגיות לחברות
אבחון כולל למצב החברה והמלצות לשינויים
גיבוש תהליכי הבראה לחברות בקשיים
 
 
 
 
Uri Wolf
Economic & Financial Consulting Ltd
  Ramat-Gan, 7 Menahem Begin St.
Tel: 972-3-6114290, Fax: 972-3-6114299
mail: POB 1907 Ramat-Gan 52118
E-mail: